Kategorier

More information


Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp
av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke 
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i 
næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt
 brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av
avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven,
og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås
som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste
rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn
det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir
løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser. 

1. Avtalen 
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i 
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, 
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte 
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.  
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene,
går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen
foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning. 

2. Partene 
Firmanavn: Shavecare Limited
E-post: kundeservice@shavecare.no
Telefonnummer: 45869633
Organisasjonsnummer: 997 688 481
Kjøper er den person som foretar bestillingen. 

3. Priser 
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.  Opplysninger om de totale
kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende)
og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering
av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.
(Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.

4. Avtaleinngåelse 
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part
er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra
selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part
innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.   

5. Ordrebekreftelse 
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte 
ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.  Det anbefales at kjøperen kontrollerer
at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv.
Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger
så snart som mulig.  

6. Betaling 
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.  
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere 
kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.  

7. Levering m.v.  
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som
er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av
bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter
bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen
fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.
Bestemmelsesstedet
 er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

8. Risikoen for varen 
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen.
Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller
hennes
 rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes
egenskaper ved varen selv. 

9. Angrerett 
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser Angrerett
innebærer at
 kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er
noen mangel ved den
og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding
om bruk av angreretten innen
14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om
angreretten og angrerettsskjema er
mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige
opplysningene på et senere tidspunkt
enn ved levering av varen, begynner angrefristen å
løpe fra den dagen kjøperen mottar
angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke
mottatt tilstrekkelig informasjon eller
angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder
etter at varen er mottatt. Dersom
kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt,
vil fristen være 1 år. Meldingen
fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn
være skriftlig(angrerettsskjema,
e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger
om hvordan kjøperen 
vil returnere varen til selgeren. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren
er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren
kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen
skal betale kostnadene for returforsendelsen. 

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne
leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen
mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette
er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art
ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller 
datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun
dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen. 

10. Undersøkelse av varen 
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning
undersøker om den er
 i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten
eller om den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler,
må kjøperen melde fra til selgeren ved
reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.  

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse 
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at
han eller hun
oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope
seg mangelen. Fristen kan
 aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da
forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon
må likevel skje senest to år etter at
kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment
å vare vesentlig lengre,
er reklamasjonsfristen fem år.  Ved forsinkelse må krav rettes selger innen

rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt
med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter
(kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig
(e-post, telefaks eller brev).  

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse 
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen
mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse:
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde
kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fraselgeren. Kjøperen kan likevel ikke
kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller
dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgerenat det står i vesentlig
misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bortinnen rimelig tid,
kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving:
Kjøperen kan heve avtalen med selgerendersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren 
ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for 
oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
løper,med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning:
Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra
selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved
reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.  

13. Kjøperens rettigheter ved mangel 
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold
på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6
etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering,
kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. 

Retting eller omlevering:
Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller
sender ny tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperenskrav dersom gjennomføringen
av 
kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.


Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering
skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg
og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på
retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som
gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering,
kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren
sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. 

Prisavslag:
Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. 

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. 

Erstatning:
Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisktap han eller hun lider 
som
følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må 
melde krav til
selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om 
reklamasjon gjelder i tillegg til,
og uavhengig av,reglene om angrerett og eventuelle 
garantier stilt av selger. 

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen,
og dette ikke skyldes
selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i
henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven
kapittel 9 etter omstendighetene holde
varen tilbake, kreve oppfyllelseav avtalen, kreve avtalen
hevet samt erstatning fra kjøperen.
Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter
 ved forsinket betaling,
inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.


Oppfyllelse:
Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og
kreve at kjøperen betaler 
kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren
sin rett dersom han venter urimelig 
lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig
betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold 
fra kjøper, kan selgeren heve avtalen.
Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. 


Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
tilleggsfrist for
oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke
heve mens tilleggsfristen løper, med
mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke
vil betale. 

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han
eller hun lider som
følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan
selgeren kreve renter av kjøpesummen etter 
lov om renter vedforsinket betaling. 

Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til
inkasso, og kjøperen 
kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om
inkassovirksomhet og annen inndrivning av 
forfalte pengekrav. Gebyr ved
uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater 
å hente ubetalte
varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr XXX + frakt tur/retur. 
Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.
Et slikt 
gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

15. Garanti 
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg
til de rettighetene
kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.
En garanti innebærer dermed ingen begrensninger
i kjøperens rett til reklamasjon
og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13. 

16. Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente
og lagre de 
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal
kunne gjennomføre forpliktelsene
 etter avtalen. Personopplysningene til kjøper
under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren
har samtykke fra foreldre eller
foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre
hvis det er
nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte

tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov
for sikker
 identifisering og slik innhenting er nødvendig. 

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for
eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig
for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved
avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene
skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens
samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved
avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel
pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av
personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer
personopplysningene. 

17. Konfliktløsning 
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen
kan ta kontakt med
 Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist
med selger. Dersom minnelig løsning ikke 
oppnås etter megling i
Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer

tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er
rettskraftig fire uker etter 
forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene,
ved innsendelse av stevning til 
Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn
for tingretten. 

18. Annen informasjon
Kortet ditt vil ikke bli belastet før varen er sendt/igangsatt. Kundedata blir ikke delt/solgt
til en tredjepart, opplysningene blir oppbevart etter norsk lov. Juridisk eier (Elavon) er 
ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Magento theme from Polarthemes.com